МИНИМАЛНА ТАКСА 
Прилага се минимална такса от 25€ за поръчка, дори и ако не се достигне тази сума според броя на думите.

 

ОТСТЪПКИ ЗА ОБЕМ 
Предвидени са отстъпки за проекти с обем над 10 000 думи.

 

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ
Изчислява се в зависимост от обема и сложносттта на текста. Предаването се извършва в рамките на договорения с клиента срок.